Obchodné podmienky

VŠEOBENCÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MONALIZA LTD, s.r.o.

Vítame Vás na internetových stránkach typis-slovakis.sk prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou Monaliza LTD s.r.o. (ďalej len „Stránky“).
Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi Monaliza LTD, s.r.o.a zákazníkom teda Vami.
Tieto Podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.typis-slovakis.sk, prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou Monaliza LTD, s.r.o. IČO: 48264695, so sídlom zapísanou v obchodnom registri pod vložkou č. 105991/B zodpovedný vedúci: Igor Manďák, zákaznícka podpora: telefón +421908 602 151 Email: info@typis-slovakis.sk korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi: Lazaretská 4, 811 08 Bratislava
Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.
Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.typis-slovakis.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

  1. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

1.1 Prístup
Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.

1.2 Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba využívajúca služby na Stránkach typis-slovakis.sk (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“) môže objednať Tovar vedený v administrácií Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní adresy dodania sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
(ii) bude okamžite informovať emailom o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej "Môj účet".
(iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

1.3 Registrácia
Žiadateľ o registráciu sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii ,sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
(ii) bude informovať o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej "Môj účet".
(iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.
Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať v typis-slovakis.sk iba jeden zákaznícky účet. Osoba, ktorá bola zaregistrovaná (ďalej len „Registrovaný užívateľ “) obdrží od sekcie typis-slovakis.sk potvrdzujúci email o registrácií na emailovú adresu uvedenú v registračnom formuláre.

1.4 Zrušenie registrácie
Registrovaný užívateľ má právo zrušiť svoju registráciu, a to (i) telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na stránkach typis-slovakis.sk , alebo správou na emailovú adresu info@typis-slovakis.sk. Registrácia bude následne zrušená.
Ak Monaliza LTD, s.r.o. zistí, že konkrétna osoba má u Monaliza LTD s.r.o. viac registrácií a zákazníckych účtov, je Monaliza LTD, s.r.o. oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

1.5 Práva Typis-slovakis.sk
Monaliza LTD, s.r.o. si vyhradzuje právo na:
(i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
(ii)typis-slovakis.sk bude o prípadnej zmene Podmienok (alebo ich časti) Užívateľa informovať, a v prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže Registráciu v typis-slovakis.sk zrušiť a prípadne nenavštevovať Stránky typis-slovakis.sk
(iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Monaliza LTD s.r.o. nadobudne dôvodné podozrenie, že Užívateľ koná voči typis-slovakis.sk v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých zákazníckych účtov na typis-slovakis.sk, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor typis-slovakis.sk, opakované neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase.“

1.6 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Monaliza LTD, s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu Monaliza LTD, s.r.o., vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov, porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.

1.7 Odkazy na stránky tretích strán
Monaliza LTD, s.r.o. môže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo reklamnej činnosti Monaliza LTD, s.r.o.. Monaliza LTD, s.r.o. nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedná za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Monaliza LTD, s.r.o. s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Zhromažďovanie osobných údajov
Monaliza LTD, s.r.o. spracováva osobné údaje Užívateľov, ktoré boli poskytnuté typis-slovakis.sk v rámci poskytovania ich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok https://ww.typis-slovakis.sk /. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Žiadateľ o registráciu ako aj Neregistrovaný užívateľ objednaním Tovaru na Stránkach typis-slovakis.sk súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze typis-slovakis.sk.
Monaliza LTD, s.r.o. prostredníctvom webových stránok typis-slovakis.sk zhromažďuje Osobné údaje Užívateľov za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Monaliza LTD, s.r.o. a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Monaliza LTD, s.r.o.
Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Monaliza LTD, s.r.o.. Monaliza LTD s.r.o. sprístupní osobné údaje aj Slovenskej pošte, a.s. prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od Monaliza LTD, s.r.o., teda k plneniu zmluvy.
Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby Monaliza LTD, s.r.o. využiť.
Užívateľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Monaliza LTD, s.r.o. registráciu užívateľa v systéme typis-slovakis.sk na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Registrovaného užívateľa v Monaliza LTD, s.r.o.
Za účelom informovania Užívateľa o prebiehajúcich reklamných kampaniach Monaliza LTD, s.r.o., systém typis-slovakis.sk posiela Užívateľovi informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže Užívateľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.
Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Užívateľ berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o jeho návšteve.

  1. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

4.1 Podmienky nákupu
Užívateľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 4.

4.2 Cena Tovaru
Cenu Tovaru si môže Užívateľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru. Tieto ceny sú vrátane DPH. Prečiarknutá cena uvedená pri Tovare je jeho odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) poskytnutá Monaliza LTD, s.r.o. jeho dodávateľom; táto cena je len orientačná.
Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za Tovar vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Tovaru), a Užívateľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu pričom má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru a po dobu trvania kampane.

4.3 Platobné podmienky
Platbu za Tovar možno uskutočniť dobierkou a platobnou kartou prostredníctvom Stránok. Pri platbe na dobierku bude k celkovej cene za Tovar môže byť zarátaný manipulačný poplatok vo výške 3,90 eur. Pri platbe platobnou kartou sa manipulačný poplatok neúčtuje. Manipulačný poplatok je cenou za poskytnuté administratívne služby pri platbe na dobierku.

4.4 Objednávka Tovaru a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru
Užívateľ zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do košíka stlačením tlačidla "kúpiť". V nákupnom košíku si Užívateľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru. Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí Užívateľ "zadať objednávku". Užívateľ prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla "dokončiť objednávku". Užívateľ dostane od typis-slovakis.sk automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému typis-slovakis.sk, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru Užívateľ aj typis-slovakis.sk môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Monaliza LTD, s.r.o.. Užívateľ môže zrušiť Objednávku Tovaru zaslaním e-mailu na adresu Monaliza LTD s.r.o. nie telefonicky.
V prípade, že Monaliza LTD, s.r.o. zruší Objednávku Tovaru potom, čo Užívateľ uhradil Cenu Tovaru, Monaliza Ltd bezodkladne vráti Užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške.
K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že typis-slovakis.sk zašle Užívateľovi elektronické potvrdenie označené ako "Záväzné potvrdenie objednávky" špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom typis-slovakis.sk potvrdí, že Tovar bol odoslaný podľa Objednávky Tovaru.

4.5 Dodanie Tovaru
Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená už v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Užívateľa momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Užívateľ neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je cez dohodnutý termín prítomný Užívateľ alebo určená osoba alebo nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), znáša náklady spojené s opakovaným dodaním.
Pri platbe na dobierku môže byť k celkovej cene za Tovar zarátaný manipulačný poplatok vo výške 3,90 eur. Pri platbe platobnou kartou sa manipulačný poplatok neúčtuje. Manipulačný poplatok je cenou za poskytnuté administratívne služby pri platbe na dobierku.
„Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností typis-slovakis.sk, a to v čo najkratšom termíne po obdržaní Tovaru od výrobcu, zvyčajne do 3 týždňov po skončení konkrétnej kampane na Tovar v Slovenskej republike inzerovanej na Stránkach, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. (Odporúčame Užívateľovi prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí). Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom prepravnej spoločnosti škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je potom nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Užívateľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Monaliza LTD, s.r.o..

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Užívateľa až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške.

4.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru
Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. Monaliza LTD, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi a to do času prijatia Objednávky.

V prípade, že Tovar pri prevzatí Užívateľom nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda, že nie je najmä bez vád, má Užívateľ právo na to, aby typis-slovakis.sk bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky Užívateľa buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Užívateľ požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil. Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, Monaliza LTD, s.r.o. výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na ktorý sa Tovar obvykle používa.

4.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru
1) Monaliza LTD, s.r.o. má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak:
(i) nie je možné získať autorizáciu pre platbu Užívateľa v prípade platby platobnou kartou.
2) Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Užívateľ pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Užívateľovi vrátená kúpna Cena Tovaru:
(i) Doručenie listu (na adresu: Lazaretská 4, 811 08 Bratislava) alebo emailu (na info@typis-slovakis.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Užívateľ/Objednávateľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru; a
(ii) Vrátenie Tovaru na adresu Lazaretská 4, 811 08 Bratislava Slovenská republika; a
(iii) Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. Pri ich splnení bude Užívateľovi vrátená kúpna Cena Tovaru.
3) Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:
(i) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle na vôli Monaliza LTD, s.r.o.
(ii) na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Užívateľa alebo osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
(iii) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil Užívateľ ich originálny obal,
(iv) na dodávku novín, periodík a časopisov,
(v) spočívajúcich v hre alebo lotérii.
Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Monaliza LTD,s .r.o. doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže Monaliza LTD, s.r.o. po Užívateľovi požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Užívateľom, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

4.8 Zodpovednosť za vady
Záručná doba na Tovar činí 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby Monaliza LTD, s.r.o. v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšia životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým užívaním teda nemožno považovať za vadu, a príslušný stav bude zohľadnený pri prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad.
Užívateľ má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:
(i) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti, a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
(ii) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;
(iii) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
(iv) ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru.
Ak Užívateľ objaví na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Užívateľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
(i) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@typis-slovakis.sk
(ii) poštou na adresu prevádzkovateľa: Lazaretská 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
(iii) telefonicky na tel č:+421908 602 151
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu Monaliza LTD, s.r.o.. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Monaliza LTD, s.r.o. s Užívateľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.
V prípade oprávnenej reklamácie má Užívateľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je Monaliza LTD, s.r.o. povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Užívateľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Monaliza LTD, s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.


Tieto Podmienky platia pre konkrétne Zmluvy o kúpe Tovaru v znení uvedenom na Stránkach v deň odoslania Objednávky Užívateľom. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2016. Monaliza LTD, s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.


Typiš Slovakiš

Monaliza LTD, s.r.o.
Lazaretská4,

Slovenská Republika
Email: info@typis-slovakis.sk
www.typis-slovakis.sk

Posledné novinky

Valentínska zľava na dámske aj pánske tričká!

30 / 1 / 2017

Rozdávajte lásku s Typiš Slovakiš až do 17.2.2017 ! Zľava -25% na náš srdcový podpoliansky motív. Klikajte na e-shop a ľúbte sa.

Zistiť viac

Opäť sme sa zúčastnili Tričkárni v KcDunaji

21 / 11 / 2016

V sobotu, 19.11.2016 sa už tradične konala Tričkáreň v KC-Dunaji. My sme boli jej súčasťou. Pozri si viac v článku.

Zistiť viac

Máme pre vás Typiš Slovakiš súťaž!

6 / 10 / 2016

Tá najTypiš Slovakiš súťaž práve začína. Viac o jej pravidlách a cenách sa dozvieš v článku. :)

Zistiť viac
Prihlásiť
0
0.00EUR

Prihlásenie do účtu

Email
Heslo
Prihlásiť
Registrácia užívateľa Žiadosť o zmenu hesla
Top

Nákupní košík (0)

Zobraziť košík Obchodné podmienky